Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο ΝΠ∆∆ Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριµνας ∆ήµου Σερβίων-Βελβεντού

dimarxeio serv-velv banner 185Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Σερβίων-Βελβεντού µε την 290/2014 απόφασή του αποφάσισε τον ορισµό των παρακάτω µελών του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Σερβίων – Βελβεντού «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριµνας» από 16-9-2014 µέχρι 5-3-2017, ως εξής:

1. Χαραλαµπίδης Ευάγγελος µε αναπληρωτή τον Ζυγούρη Φώτιο, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (πλειοψηφίας),

2. ∆ηµήτριος Ζάκης µε αναπληρωτή τον Τέτο Νικόλαο, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (πλειοψηφίας),

3. Παύλος Γεµενετζίδης µε αναπληρωτή τον Παπαγεωργίου Θεόδωρο ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι(πλειοψηφίας),

4. Παναγιώτα Μαλιούρα µε αναπληρωτή τον ∆ισερή Ευθύµιο, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (πλειοψηφίας)

5. Βασίλειος Κωνσταντόπουλος µε αναπληρωτή τον Λιάκο Πολυδεύκη, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (µειοψηφίας)

6. Αναστάσιος Αλεξόπουλος µε αναπληρωτή τον Γεωργακόπουλο Νικόλαο, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (µειοψηφίας)

7. Κωνσταντοπούλου Γεωργία δηµότισσα, δηµότης (κάτοχος επαγγελµατικής εµπειρίας πάνω στο αντικείµενο του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου)

8. Παπαδόπουλος Ιωάννης πολίτης(χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.∆.∆.).

9. Ζαχαριάδου Παρασκευή εκπρόσωπος των εργαζοµένων, υπάλληλος του Α΄ Παιδικού Σταθµού του ∆ήµου Σερβίων – Βελβεντού.

Β. Πρόεδρος του νοµικού προσώπου ορίζεται Χαραλαµπίδης Ευάγγελος και Αντιπρόεδρος ορίζεται ο ∆ηµήτριος Ζάκης.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Γ. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.