Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου Εκτύπωση
Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018 03:33

dimarxeio servion velv 21. Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντούγια συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016 Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.

2. Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντούγια συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή διαφόρων ποσών και κατανομή πιστώσεων.
 2. Περί τροποποίησης της 161Β-2018 Α.Δ.Σ σχετικά με την αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου.
 3. Περί αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων − Βελβεντού οικονομικού έτους 2018.
 4. Περί διαγραφής ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
 5. Περί έγκρισης δαπάνης για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.
 6. Περί κάλυψης δαπάνης λογαριασμού Δ.Ε.Η στην Τ.Κ Λευκάρων.
 7. Περί αύξησης των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 8. Περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βελβεντού».
 9. Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού».
 10. Περί καθορισμού τρόπου δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Αθλητικού Κέντρου Βελβεντού».
 11. 11.Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμού Λαζαράδων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».
 12. 12.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων Βελβεντού.
 13. 13.Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη – ολοκλήρωση πρώην κτιρίου ΚΕΦΟ στην Τ.Κ. Μικροβάλτου.
 14. 14.Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Ελάτης.
 15. 15.Εκπόνηση μελέτης για το έργο: «Έργα προσαγωγής υδάτων από τη τεχνητή λίμνη του φράγματος Ιλαρίωνα στην κεντρική δεξαμενή αναρρύθμισης των αρδευτικών δικτύων Ελάτης, Λαζαράδων, Τρανοβάλτου, Φρουρίου, Τρανοβάλτου, Μικροβάλτου» και λοιπές ενέργειες μεταξύ Δ.Ε.Η και Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
 16. Περί αξιοποίησης υφιστάμενης γεώτρησης για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Λευκάρων, μέσω μιας ολοκληρωμένης υδραυλικής μελέτης.
 17. Περί γνωμοδότησης για τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2018-2019.
 18. Περί Γνωμοδότησης για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δημόσιας και Μη Δημόσιας) Δασοπονίας έτους 2019.
 19. Περί χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε εγκατάσταση εταιρείας στην Δ.Ε Σερβίων.
 20. Περί τροποποίησης της 40-2018 Α.Δ.Σ σχετικά με τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.
 21. 21.Περί έγκρισης εργασιών υλοτόμησης στην Δ.Ε Βελβεντού και στην Τ.Κ Μικροβάλτου.
 22. Περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ Πλατανορέματος
 23. Παράταση μίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ Βελβεντού.
 24. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών εκτάσεων: α) 7.849 τ.μ στην θέση «Άγιος Απόστολος» στην Τ.Κ Λιβαδερού β) 10.201,45τ.μ στην θέση «Σίστρα» στην Τ.Κ Λιβαδερού.
 25. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης του αρίθμ 557 αγροτεμαχίου της Δ.Κ Σερβίων.
 26. Περί εκμίσθωσης τμήματος του αρ. αγροτεμαχίου 588, εμβαδού 4.500, 35 τ.μ στην Δ.Κ Σερβίων.
 27. Περί εκμίσθωσης τμήματος του αρ. αγροτεμαχίου 136, εμβαδού 4.500,00 τ.μ στην Δ.Κ Σερβίων.
 28. Περί εκμίσθωσης τμήματος του αρ. αγροτεμαχίου 270, εμβαδού 15.991 τ.μ. στην Δ.Κ Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Σταύρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

dimarxeio servion velv 2