Υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης «Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου» Εκτύπωση
Παρασκευή, 08 Μάιος 2020 03:19

tranov. 122Δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΔΠΝ46ΜΓΗ5-Λ6Ψ) η κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων στην δια περιφοράς (με e-mail) συνεδρίαση της 21ης/4/2020 για την ‘Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης «Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου»’, με την Απόφαση 52/2020.

Σύμφωνα με απόσπασμα του πρακτικού 10/2020 το σκεπτικό της τροποποίησης έγκειται στα παρακάτω:

"…Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί, ο υφιστάμενος λατομικός χώρος δημοτικής ιδιοκτησίας στην θέση ΜΠΙΣΤΕΡΙΑ, διαθέτει 9,75εκ.κμ απολήψιμου αποθέματος μαρμάρου σε συνολικό όγκο πετρώματος 64,5 εκ. κμ, το οποίο μπορεί να εξαντληθεί σε 70 χρόνια, εάν απασχολούνται ταυτόχρονα 30 συνεργεία με ετήσια παραγωγική δυνατότητα 30.000κμ το καθένα σε πρωτογενές προϊόν μαρμάρου.

Μετά την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων του έργου από το Τμήμα Μεταφορικών Υποδομών, Δικτύων Μεταφοράς Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο κατατέθηκε με το υπ’ αρ. 129/13.01.2020 έγγραφο του Δήμου Σερβίων η ΜΠΕ του έργου, θα καταστεί δυνατή η προώθηση από μέρους του Δήμου της διαδικασίας συμβατοποίησης με κατάλληλη επιχείρηση της αξιοποίησης της εκμετάλλευσης του σημαντικού αυτού πόρου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν4512/2018. Ο Δήμος Σερβίων με γνώμονα το συμφέρον γενικά του Δήμου και του Νομού Κοζάνης και έχοντας την βούληση να ενισχύσει τον κλάδο των επιχειρήσεων μαρμάρου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Τρανοβάλτου, είτε μέσω της πρωτογενούς εξόρυξης και παραγωγής, είτε μέσω της αξιοποίησης του πρωτογενούς προϊόντος και της μεταποίησής του για την παραγωγή προϊόντων μαρμάρου, βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού των απαιτούμενων ενεργειών για :

1) την επίτευξη κατ’ αρχάς της συστηματικής αξιοποίησης της μεγάλης αυτής μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου, μεγιστοποιώντας έτσι το όφελος του Δήμου ως κατόχου της έκτασης

2) την μεγιστοποίηση του οφέλους για τους κατοίκους της περιοχής ως προς την ανάπτυξη θέσεων εργασίας, την ενίσχυση τοπικών συνεργείων εξόρυξης του μαρμάρου, την διασφάλιση της επαρκούς τροφοδοσίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων παραγωγής τελικών προϊόντων μαρμάρου και την προώθηση, ει δυνατόν, νέων επιχειρηματικών δομών για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων μαρμάρου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι ο Δήμος Σερβίων έχει ανάγκη τεχνικής και νομικής υποστήριξης προκειμένου να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς του, προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση η τεχνική και νομική υποστήριξη του Δήμου Σερβίων για τα παρακάτω αντικείμενα:

1. Την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία της ΔΤΥ του Δήμου με την παραπάνω Υπηρεσία του ΥΠΕΝ, κατά τη διαδικασία έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου με στόχο την έκδοση της ΑΕΠΟ του έργου σύμφωνα με τις ενωρίτερες προθεσμίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

2. Την βέλτιστη προετοιμασία μέχρι την έκδοση της ΑΕΠΟ του Δήμου Σερβίων για την συμβατοποίηση στα πλαίσια του Ν4512/2018 της ανάθεσης της εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου μαρμάρου. Η συμβατοποίηση αυτή μπορεί σύμφωνα με τον ως άνω νόμο να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

2.1. Απ’ ευθείας ανάθεση σε τοπικό συνεταιρισμό. Κατά την περίπτωση αυτή θα διερευνηθούν οι απαιτούμενες εγγυήσεις του συνεταιρισμού προς τον Δήμο για την διασφάλιση της αποδοτικότητας αξιοποίησης του λατομικού χώρου μαρμάρου

2.2. Ανάθεση μετά από πλειοδοτικό διεθνή διαγωνισμό της εκμετάλλευσης της μαρμαροφόρου περιοχής σε κατάλληλη επιχείρηση. Κατά την περίπτωση αυτή θα πρέπει να προετοιμασθούν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού όπου θα πρέπει, εντός των πλαισίων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, να περιληφθούν διατάξεις και όροι για την διασφάλιση της απασχόλησης τοπικού δυναμικού στην επιχείρηση, την συνεργασία της επιχείρησης με τοπικά συνεργεία εξόρυξης του μαρμάρου, την διασφάλιση της επαρκούς τροφοδοσίας κατά προτεραιότητα των τοπικών μεταποιητικών επιχειρήσεων παραγωγής τελικών προϊόντων μαρμάρου και την προώθηση στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης νέων επιχειρηματικών δομών για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων μαρμάρου.

Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (εκτός του κυρίου Καραντάκου Παναγιώτη) απάντησαν(ψήφισαν με email) στο ανωτέρω θέμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεωργακόπουλος Νικόλαος και Νάκας Αστέριος ψήφισαν «ΛΕΥΚΟ» τονίζοντας τα εξής:

«Η αξιοποίηση της μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου είναι ένα χρόνιο πρόβλημα και ο λαός της περιοχής δικαιολογημένα αγωνιά για το μέλλον του.

Θεωρούμαι ότι ο ορυκτός πλούτος πρέπει να είναι λαϊκή περιουσία και η αξιοποίησή του να γίνεται προς όφελός του, σε ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης που στόχο θα έχει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Στα πλαίσια της αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, ο Δήμος είναι διατεθειμένος να προβεί στην με κάθε τρόπο παραχώρηση της αξιοποίησης της μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου (ακόμα και με διεθνή διαγωνισμό), ανοίγοντας νέο πεδίο κερδοφορίας επιχειρηματικών συμφερόντων, στο όνομα της ανάπτυξης και της ευημερίας της περιοχής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα οφέλη στην τοπική κοινωνία κλπ., προκειμένου να αποσπάσει τη συγκατάθεση του λαού της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς, θα παλεύουμε με τους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής, για τη διασφάλιση μόνιμης και σταθερής εργασίας, για τη διασφάλιση εργασιακών - ασφαλιστικών - συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και για την τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων»".

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το απόσπασμα του πρακτικού 10/2020 της συνεδρίασης της 21ης/4/2020.

mikrovalto.gr

tranov. 122