Διαγωνισμός για "Προμήθεια & τοποθέτηση δαπέδου και λοιπού εξοπλισμού στην Κλειστή Αίθουσα Άθλησης Τρανοβάλτου", προϋπολογισμού 54.436 € Εκτύπωση
Πέμπτη, 18 Ιούνιος 2020 01:58

e plgymntran16819 18Ο Δήμαρχος Σερβίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24% Φ.Π.Α. 24% ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
43.900,00 € 10.536,00 € 54.436,00 €
CPV

37415000-0: Αθλητικός εξοπλισμός

37421000-5: Τάπητες γυμναστηρίων

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (NUTS) EL 531
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 88/2020
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ο.Τ.Α.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Π.Δ.Ε. (2019) ΣΑΕ016 - Κωδικός έργου 2019ΣΕ01600005
ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ Ν. 4412/2016 Ι

  

  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/06/2020, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της σχετικής διακήρυξης ενώ δεν απαιτείται να κατατεθεί εγγύηση συμμετοχής.

Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προμηθευτούν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής ώστε να φέρει τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας..

   Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται στο τηλέφωνο 2464350134 (Παπαδόπουλος Μιχαήλ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΥΔ
ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ

e plgymntran16819 18