Εκτύπωση

nikif27.12 4135 1Ρουτῶ τ’μάνναμ’ νὰ καπακίσου σὰν τὶ δουκιέτι ἀπ’ τὰ χουργιανκά μας, ἀμπουτὶς ἔχ’ ἕνα χρόνου οὑλόκληρουν φιβγάτ’, σὰν ἰχτὲ τςἁγιαΒαρβάρας ἀπ’ ἦρθι ἰδώϊας στου Μαναστήρ’ τ’ἁηΚοζμᾶ. Τ’ρουτῶ, ἀπ’ λέτι, γιὰ νὰ δουκιμάσου ἂν τὰ θυμέτι ὅλα καλὰ ἢ τὰ ξιαστόχσι.

Κι βλέπου, ὅτ’ τὰ θυμέτι μνιὰ χαρὰ κι καλλίτιρα ἀπ’τιμένα. Κι ἅμα ἀλαθέψ’ σὶ καένα, ὕστιρα μαναχιά τς μὶ λιέει, «ἀ ρά, πιδίμ’ ἀλάθιψα κι σ’ἴλιγα ἰκεῖνα ἀπ’ δὲ στέκν. Ἰὰ σήμιρα τοὺ προυΐ σ’εἶπα ὅτ’ ἡ Μαρία τς Λένους, ἡ Μαρκουπούλου, μὶ ἀνιβάζ’ κάτ’ πράματα, ὅμους δὲν τὰ φέρ’ ἡ Μαρία, ἀλλὰ ἡ Ἱλέν’».

Ἅμα τέλειουσάμι τν Ἰκκλησιὰ σήμιρα τ’ἁηΝικουλᾶ, μὶ ‘νκαρακαραντίνα μας, κι μουτσιαλνοῦσι ψίχα προυϊνὸ τ’λέου, «Ἀ ρὰ μάννα θυμέσι πχοιοὶ Νικουλάδις εἰχάμι στοὺ χουργιὸ κάναν κιρό; -Ἅμ’ κι πῶς δὲ θυμοῦμι, ἀ ρά, πιδίμ’, μὶ λιέει. Ἀρχινούσαμι πάντα νὰ μιτροῦμι τς χουργιανοὶ πάντα ἀπ’ τΖιακουθουμᾶ, ὅπους γυρνοῦσι μὶ τοὺν ἁγιασμὸ ἡ παπᾶς. Ὕστιρα ἀκλουθοῦσαν οἱ Τζιαντουνάδις, οἱ Θιουχαράδις-Τρατσάδις, ἡ Λυκουμήκας, σιαπέρα ἡ Γκουριάμας, οἱ Ἀλιξάδις, Παδημητράδις, Γκαλτσάδις, οἱ Τζουκάδις, ἰδώϊα σιακάτ’ οἱ Γκουβράδις, οἱ Μιχαλάδις, ἡ Ἀρίδας, κι ἀκλουθοῦσι ὕστιρα σιαπάν ἡ ἀηπανὸς ἡ μαχαλᾶς ὡς τ’Ράχ’ μὶ τς Καβουράδις κι τς Νατσιάδις.

Τώρα νὰ βροῦμι τς Νικουλάδις. Εἶχι ἡ Τρατσουσταυρούδου 1920 Νικόλα π’σκουτώθκι μὶ τ’χειρουβουμβίδα. Σιαπέρα ἦταν ἡ Παδημητρουνικόλας 1914 κι ἡ Κουτουλουνικόλας 1913, ἀπ’ εἶχι πιθάν’ ἡ πατέραςτ’ ἡ Κουτουλουγκουντῆς κι οἱ μπαρμπάδιςτ’ Κουτουλουχαρίσ’ κι Κουτουλουζιώγας τοὺν κράτσαν κουντά τς κι ἔτσ’ γίνκη ράφτς. Ἡ Κουτουλουνικόλας ἔραβι κάναν κιρὸ κι σκτίσια κι κουντάτ’ ἔμαθι κι ἡ θκόζμας ἡ Θύμνιους 1933 τς Βαγγιλῆς νὰ ράβ’. Νικόλα εἶχι κι ἡ Τζουκουβασίλτς 1913 ἀπ’ σκουτώθκι κι αὐτὸς μὶ τ’χειρουβουμβίδα. Ὕστιρα τοὺ 1954 ἀπόχτσι πάλι τοὺ Νικόλα. Ἡ Νικόλας 1947 τ’Γκισιλούλ’ 1912, ἡ Μπατσιακουνικόλας 1934. Παρακάτ’ ἔχουμι τοὺ Γκουβρουνικόλα 1926, τοὺν θκό μας τοὺν Τρανὸ τοὺν παπαΝικόλα 1904 κι σένα 1952 κι τοὺν ἀξάδιρφουσ’ τοὺ Νίκου τςΒαγγιλῆς 1960. Εἴχαμι κι τοὺν παπποῦ τοὺν Σταθουνικόλα 1909 τοὺν Τσατσόνα κι τοὺν ἀγγουνότ’ τοὺ Νικόλα τςΣουφίας, ἀπ’ σκουτώθκι στὰ νταμάργια τοὺ 1942-1970.

Τώρα ἔκλουσάμι κι ἔφτασάμι πάλι σμπλατέα. Ἔχουμι πρώτουν τοὺν ἀδιρφόμ’ τοὺ Νικόλα 1931, τοὺν ΤσιουτσιουλουΝικόλα 1922-1948 τς Λίνας ἀπ’ σκουτώθκι στοὺ Γράμμους. Ἡ Μπουκλᾶς ἡ Νικόλας 1908 ἀδιρφὸς τ’Τζικουλίτσιου 1899, τ’Τζικουβαγγέλ’ 1907 κι τ’Ἀνέστ’ 1915. Ἡ Νίκους τ’Τζιουνουζιώγα 1952, ἡ Νίκους τ’Παπανικουλάου, ἡ Νίκους 1951 τ’Γιώρ’ τ’Λιπιτά, ἡ Νίκους τ’Γουλιοῦ 1957, ἡ Νίκους τς Γλυκιρίας, ἡ Νικόλας ἡ Νταρντούμπας 1942, ἡ Νικόλας ἡ Κιραυνός 1909, ἡ Νικόλας τ’Κέλπα, ἡ Καβρουνικόλας 1912 κι τ’ἀγγόνιατ’, ἡ Νίκους τ’Φακουθουμᾶ κι τέλους ἡ Φακουνικόλας 1922 πιδὶ τ’Φακουβαγγέλ’ 1882.

Εἶνι κι ἄλλ’ Νικουλάδις, νιώτιρα πιδγιά, ἀπ’ δεν τα ξέρουμι. Γιατιαφνοὺς θὰ γράψν ἄλλ’.

Ἄει χρόνια πουλλὰ σὶ ὅλ’ τς Νικουλάδις μας κι ὅσ’ ἔφυγαν Θιὸς σχουρές τς ἀ κι νὰ μᾶς καρτιροῦν.

τ’ἁηΝικουλᾶ Κυργιακὴ 6Δικιμβρίου 2020

παπαδγιὰἈφρουδίτ’

κι ἡ γιός τς ἀρνιμα

p nikiforos