Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στον οικισμό του Φρουρίου την Τρίτη 15/12

dimfr15128Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα Σερβίων, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για 4ετή εκμίσθωση δυο δημοτικών αγροτεμαχίων στον οικισμό του Φρουρίου της Τ.Κ. Τρανοβάλτου, έκτασης 32.231 τ.μ. και 19.000 τ.μ. αντίστοιχα.

Η διακήρυξη (ΑΔΑ: ΩΧΔΒΩ110ΞΡΠ) έχει ως παρακάτω:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στον οικισμό Φρουρίου της Τ.Κ. Τρανοβάλτου με αριθμούς 255Α και 294Α έκτασης 32.231 τ.μ και 19.600 τ.μ. αντίστοιχα. Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και το όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 10,00 €/στρ κατ’ έτος χωρίς χαρτόσημο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού να καταθέσει:

  1. Εγγυητική επιστολή ίση με το 1/10 του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ανά αγροτεμάχιο για το σύνολο των ετών, ήτοι 128,92€ για το αγροτεμάχιο 255Α και 78,40€ για το αγροτεμάχιο 294Α. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων επιθυμεί τη συμμετοχή στη δημοπρασία και για τα δύο αγροτεμάχια δύναται να καταθέσει εγγυητική επιστολή για το σύνολο του ποσού ήτοι 207,32€.
  2. Βεβαίωση μη οφειλής, από το ταμείο του Δήμου.
  3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  4. Οι διαγωνιζόμενοι εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή με το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή δημοπρασίας προ της έναρξης του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας προς τούτο το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακή ς κατάσταση ς
  6. Ταυτότητα και ΑΦΜ ιδίου και εγγυητή του

Οι συμμετέχοντες κατά τη δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή, για την υπογραφή των πρακτικών αν κριθούν τελευταίοι πλειοδότες και ο οποίος πρέπει να προσκομίσει:

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  3. Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερβίων, Πλατεία Ελευθερίας Σέρβια, στις 15-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, αυτή θα γίνει στις 22-12-2015, ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και ώρα.

Αντίγραφο του τεύχους διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήσεως στο Δημαρχείο Σερβίων μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2464350117, κο Πιτένη Θεόδωρο.

Δείτε pdfΕΔΩ την πλήρη διακήρυξη σε pdf

ΓΜ/mikrovalto.gr

(ΦΩΤΟ αρχείου)