www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Δημοπρατείται την Πέμπτη 6/3 το κυλικείο στο ΚΑΠΗ Μικροβάλτου ...& κάποιες σκέψεις στο θέμα αυτό Εκτύπωση
Τετάρτη, 05 Μάρτιος 2014 20:32

Δημοπρατείται την Πέμπτη 6/3 το κυλικείο στο ΚΑΠΗ Μικροβάλτου
...& κάποιες σκέψεις στο θέμα αυτό

kapimikr5arΔημοπρατείται την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00πμ με πλειοδοτική φανερή και προφορική διαδικασία, η εκμίσθωση «Κυλικείου» εντός του ΚΑΠΗ Μικροβάλτου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου.
Ολόκληρη η ανακοίνωση, όπως αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια (ΑΔΑ: ΒΙΕΡΟΚΒΦ-0ΡΙ), έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Εκµίσθωση «Κυλικείου» εντός Κ.Α.Π.Η. Μικροβάλτου
(Π.∆. 270/81, του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.)

Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
«ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»
∆ήµου Σερβίων – Βελβεντού, ∆ιακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση «Κυλικείου» εντός Κ.Α.Π.Η. Μικροβάλτου, για το χρονικό διάστηµα από την ηµέρα εγκατάστασης του µισθωτή στο µίσθιο και για τρία χρόνια.

Η δηµοπρασία εκµίσθωσης του ανωτέρω χώρου θα γίνει στο ΚΑΠΗ Μικροβάλτου, την Πέµπτη 6 Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00 π.µ..

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για την εκµίσθωση του παραπάνω δηµοτικού καταστήµατος, ορίζεται το ετήσιο ποσό των 1.000,00 Ευρώ.
Όποιος θέλει να πλειοδοτήσει, πρέπει να καταθέσει εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία, 10% επί του ποσού της προσφοράς και για όλο το χρόνο µίσθωσης.

Επίσης ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος µε την υπογραφή του συµφωνητικού να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τράπεζας ποσού ίσου µε ποσοστό 10% επί του µισθώµατος που θα επιτευχθεί.
Η δηµοπρασία είναι δυνατόν δε να επαναληφθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 270/1981, µετά πέντε (5) ηµέρες από τη δηµοσίευση, κατά το άρθρο 4 του ανωτέρω Π.∆., περίληψης διακήρυξης του ∆ηµάρχου, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αποκλείονται αντιπροσφορές επί του αποτελέσµατος, κατά τα άρθρα 1 και 2 του Π.∆. 224/69.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παίρνουν πληροφορίες κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα στο τηλ. 24640 – 21577.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆
ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη, το ιστορικό της υπόθεσης και τις αρνητικές παρενέργειες που έχει δημιουργήσει το θέμα στην κλειστή κοινωνία του Μικροβάλτου, θα διατυπώσουμε -και γραπτά, έστω και με καθυστέρηση κάποιων ...χρόνων- κάποιες σκέψεις.
Με την ανοχή των υπευθύνων των δημοτικών αρχών -και όλων μας θα έλεγα-, σχεδόν από της ιδρύσεως του ΚΑΠΗ στο Μικρόβαλτο, έχει παγιωθεί ένας τρόπος λειτουργίας του, που ξέφευγε από τους γενικότερους καταστατικούς κανόνες αντίστοιχων κέντρων. Αυτό παλιότερα δεν εμφάνιζε ορατά σημεία στρέβλωσης της εγχώριας ζήτησης σε ανάλογα καταστήματα που λειτουργούσαν στο χωριό και έδειχνε αποδεκτό από όλους.
Τα τελευταία χρόνια όμως, που ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων του χωριού έχει μειωθεί αισθητά και έχει περιοριστεί ως επί το πλείστον σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ο προαναφερόμενος τρόπος λειτουργίας του ΚΑΠΗ, δεν άφηνε περιθώρια έναρξης δραστηριότητας νέων επαγγελματιών στον τομέα αυτό. Δύο προσπάθειες που επιχειρήθηκαν τα δυο τελευταία χρόνια δεν ευοδώθηκαν, με συνέπεια σήμερα να μην λειτουργεί στο χωριό κανένα καφενείο και να υπολειτουργεί -κάποιες ημέρες της εβδομάδας- μια καφετέρια. Παρενέργειες ασφαλώς πολύ δυσμενείς για τη λειτουργία και τη γενικότερη εικόνα ολόκληρου του χωριού.
Από την άλλη πλευρά έχουμε του συνταξιούχους απόμαχους της εργασίας, να έχουν συνηθίσει επί χρόνια σ΄ αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, να τον θεωρούν «κεκτημένο» και δεδομένο και να αδυνατούν να κατανοήσουν τη διαμορφούμενη προοπτική και τις συνέπειες της, και -με το κάποιο δίκιο τους- να εμμένουν στην μέχρι τώρα κατάσταση, έχοντας επιπλέον και το επιχείρημα της οικονομικής κρίσης και της συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους.
Το χωριό εδώ και μήνες είναι ανάστατο. Πληροφόρηση για απειλή αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του ΚΑΠΗ από ιδιώτη, μέσω καταγγελιών ή της δικαστικής οδού, πυροδότησε το κλίμα που έγινε εκρηκτικό από μέρους των μελών του ΚΑΠΗ και μονοπώλησε σαν θέμα συζήτησης τους τελευταίους μήνες. Ασφαλώς σε μια κλειστή κοινωνία όπως είναι αυτή του Μικροβάλτου, δεν ενδείκνυται αυτός ο τρόπος -αν αληθεύει η πληροφόρηση- διεκδίκησης έννομου συμφέροντος, γιατί δημιουργεί αντιπαλότητες και διχαστικά κατάλοιπα που δύσκολα ομαλοποιούνται. Χρειαζόταν από την αρχή ενημέρωση και διάλογος από όλες τις πλευρές με επικεφαλής και συντονιστή τη δημοτική αρχή, που είναι και η υπεύθυνη λειτουργίας. Διάλογος που δεν έγινε ποτέ.
Η παρούσα δημοπράτηση από μόνη της δεν φαίνεται να λύνει το πρόβλημα. Η λειτουργία σαν «κυλικείο», ασφαλώς υπόκειται σε ανάλογους κανόνες που πρέπει να τηρηθούν.
Και βέβαια εμμένουμε ότι πρέπει να γίνει ενημέρωση και διάλογος για την επόμενη μέρα.
Και το ΚΑΠΗ να λειτουργήσει προς όφελος των συνταξιούχων, με την εξασφάλιση και μιας θέσης εργασίας, και η πρόθεση ενός επαγγελματία να ξεκινήσει ανάλογη δραστηριότητα να έχει προοπτική, με τους στοιχειώδεις κανόνες της αγοράς.

Γιώργος Μαστρ.

Σημ.: Παρακαλούμε τυχόν απόψεις-σχόλια επί του θέματος να είναι επώνυμα.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack