www.mikrovalto.gr

Τυχαία φωτογραφία

Αναζήτηση


Μακαρισμοὶ Ὁσίου Ἐφραὶμ - 28.1.2019, στὴ γιορτή του (του π. Νικηφόρου) Εκτύπωση
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 03:12

nikiforos 2- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ ἔγινε ἐλεύθερος ἐν Κυρίῳ ἀπὸ ὅλα τὰ γήϊνα τοῦ μάταιου τούτου κόσμου καὶ ἀγάπησε μόνο τὸν ἀγαθὸ καὶ εὔσπλαγχνο Θεό.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ καλλιέργησε τὶς ἀρετὲς καὶ στίβαξε τὴν θημωνιὰ τῶν καρπῶν τῆς ἐν Κυρίῳ ζωῆς του σὰν πολύκαρπο χωράφι.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ ἔγινε καλὸς γεωργὸς τῶν ἀρετῶν καὶ φύτευσε πνευματικὸ ἀμπέλι κι ἀφοῦ τρύγησε γέμισε τὰ πατητήρια μὲ τοὺς καρποὺς τῆς ἐν Κυρίῳ ζωῆς του.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ ἔδωσε στοὺς ἀδελφούς του πνευματικὴ χαρὰ ἀπὸ τοὺς καρποὺς τῶν ἀρετῶν του, τοὺς ὁποίους καλλιέργησε μὲ κόπο καὶ ἀπέδωσε καρποὺς τῆς ἐν Κυρίῳ ζωῆς του.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ κατὰ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς στὴν σύναξι στέκεται σὰν ἄγγελος οὐράνιος, ἔχει ἁγνοὺς λογισμούς, καὶ δὲν ἀφήνει οὔτε ἐλάχιστο πέρασμα στὸν πονηρό, ὥστε νὰ διέλθη καὶ νὰ κλέψη τὴν ψυχή του ἀπὸ τὸν Σωτήρα Θεό.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ ἐπόθησε μὲ ἐπίγνωσι τὴν συντριβὴ καὶ πότισε ἐνώπιον Κυρίου τὴν γῆ μὲ δάκρυα κατανύξεως, σὰν νὰ ἦταν τὰ πιὸ ἀκριβὰ μαργαριτάρια.

- Μακάριος ἐν Κυρίῳ εἶναι αὐτός, ποὺ ἀγαπᾶ τὸν ἁγιασμό του σὰν τὸ φῶς καὶ δὲν μόλυνε τὸ σῶμα του μὲ σκοτεινὰ ἔργα τοῦ πονηροῦ.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ φυλάγει ἁγιασμένο τὸ σῶμα του χάρι τοῦ Σωτῆρα καὶ δὲν καταντρόπιασε τὴν ψυχή του μὲ ἔργα ἀλλότρια, ἀλλὰ παρέμεινε εὐαρεστῶν τὸν Κύριο.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ μίσησε τὴν αἰσχρουργία ποὺ εἶναι γεμάτη μὲ ντροπὴ καὶ παράστησε τὸν ἑαυτό του θυσία ζωντανὴ καὶ ἀρεστὴ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ ἔχει μέσα του διαρκῆ μνήμη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς θὰ γίνη πάνω στὴ γῆ σὰν ἄγγελος οὐράνιος ἀφοῦ θὰ λειτουργῆ μὲ φόβο καὶ ἀγάπη τὸν Κύριο.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ ἀγαπᾶ τὴν μετάνοια ποὺ σώζει τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ φυλάγεται πλέον νὰ μὴν προσθέση φαῦλα ἔργα, σὰν νὰ εἶναι ἀγνώμων ἐνώπιον τοῦ Σωτῆρα μας Θεοῦ.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ κάθεται στὸ κελλί του καὶ σὰν γενναῖος στρατιώτης φυλάγει τὸν θησαυρὸ τῆς βασιλείας, δηλαδὴ τὸ σῶμα του καὶ τὴν ψυχή του ἄμεμπτα χάριν τοῦ Κυρίου.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ κάθεται στὸ κελλί του σὰν ἄγγελος, ἔχει καθαροὺς λογισμοὺς καὶ ὑμνεῖ τὸν Κύριο ποὺ ἐξουσιάζει ὅλα τὰ πλάσματα.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ ἔγινε σὰν τὰ Σεραφεὶμ καὶ τὰ Χερουβεὶμ καὶ δὲν σταμάτησε ποτὲ τὴν πνευματικὴ ἐργασία του, δοξολογώντας ἀδιάλειπτα τὸν Κύριο.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ εἶναι γεμᾶτος πνευματικὴ χαρά καὶ δὲν γόγγυσε ποτὲ βαστάζοντας τὸν καλὸ σταυρὸ τοῦ Κυρίου. Αὐτὸς θὰ στεφανωθῆ μὲ δόξα.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ καθάρισε τὸν ἑαυτό του ἀπὸ κάθε κηλίδα τῶν ἁμαρτιῶν του, ὥστε νὰ ὑποδεχθῆ στὸν οἶκο τῆς ψυχῆς του τὸν ἔνδοξο Βασιλέα, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ πλησιάζει μὲ φόβο, τρόμο καὶ φρίκη στὰ ἄχραντα μυστήρια τοῦ Σωτῆρα καὶ ἔνοιωσε ὅτι δέχθηκε μέσα του ζωὴ αἰώνια.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ μελετᾶ κάθε μέρα τὸν θάνατο καὶ νίκησε τὰ αἰσχρὰ πάθη ποὺ φωλιάζουν στὶς ψυχὲς τῶν ἀμελῶν. Αὐτὸς θὰ παρηγορηθῆ κατὰ τὴν ὥρα ποὺ θὰ χωρίζεται ἡ ψυχή του ἀπὸ τὸ σῶμα.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ θυμᾶται συνεχῶς τὸν φόβο τῆς κολάσεως καὶ σπεύδει μὲ δάκρυα καὶ στεναγμοὺς νὰ δείξη τὴν εἰλικρινῆ μετάνοιά του ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Αὐτὸς θὰ γλυτώση ἀπὸ τὴν μεγάλη θλῖψι.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ ταπεινώνει ἑκούσια τὸν ἑαυτό του. Αὐτὸς θὰ στεφανωθῆ ἀπὸ τὸν Κύριο ποὺ ταπείνωσε ἑκούσια τὸν ἑαυτό του γιὰ χάρι μας.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ κάθεται μὲ εὐλάβεια στὸ κελλί του, ὅπως ἡ Μαρία στὰ πόδια τοῦ Κυρίου ἀλλὰ ἔσπευσε ὅμως σὰν τὴ Μάρθα, γιὰ νὰ ὑποδεχθῆ τὸν Κύριο καὶ Σωτῆρα.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ πυρακτώθηκε ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ Κυρίου κι ἔχοντας μέσα του συνεχῶς τὴν ζέσι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατάκαψε τὰ ἀγκάθια καὶ τὰ τριβόλια τῶν πονηρῶν λογισμῶν.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ δὲν μίανε τὰ χέρια του μὲ ἀλλότρια ἔργα σὰν τὸν ἀσεβῆ, διότι γιαὐτὰ θὰ γίνη κρίσι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου κατὰ τὴν φοβερὴ ἡμέρα.

- Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ καλλιεργεῖ κάθε μέρα καλὲς καὶ ἀγαθὲς σκέψεις καὶ νίκησε μὲ τὴν ἐλπίδα τὸ πονηρὸ πάθος τῆς ἀκηδίας, μὲ τὸ ὁποῖο πολεμοῦνται ὅσοι ἀσκοῦνται ἐν Κυρίῳ.

.....

ὁσίου Ἐφραὶμ Σύρου

Μακαρισμοὶ 55 κεφάλαια

μετφρσς ἀρ.νι.μα.

nikiforos 2

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack